Möllertorp

Området Möllertorp är beläget 3 km söder om Sala centrum. Området ligger invid Hammarhagen och Möllerstorp. Vägfrågan är under utredning, alternativ anslutning finns både till Hammarhagen och Möllertorp.

Fastigheten har en yta av 7385m2 och är omringad av skogsmark.

En förstudie till fastighetsindelning är framtagen. Fastigheten kan avstyckas till 2-5 st bostadstomter.

En gemensamhetsanläggning för vatten och spillvattenavlopp planeras att byggas.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Karlsson, 070-5201406, andreas.karlsson@finntorpet.com